தமிழ் நூலகம்
Quick Bar
 
 
தகவல் ஏடு
Search : 
தகவல் ஏடு
(+) தமிழ் சங்கங்கள்
(-) மென்பொருட்கள்
தகவல் ஏடு
 
தகவல் ஏடு ⇒  மென்பொருட்கள் ⇒  திறந்த மூல மென்பொருட்கள்(Open Source Softwares)
 
 
View Address: 
திறந்த மூல மென்பொருட்கள்(Open Source Softwares)
அடாசிட்டி(Audacity) Website
அடாசிட்டி(Audacity) Full View
  
 
இன்க்ஸ்கேப்(Inkscape) Website
இன்க்ஸ்கேப்(Inkscape) Full View
  
 
ஓப்பன்ஆபீஸ் (OpenOffice) Website
ஓப்பன்ஆபீஸ் (OpenOffice) Full View
  
 
கிம்ப்(Gimp) Website
கிம்ப்(Gimp) Full View
  
 
டக்ஸ் பெயிண்ட்(Tux paint) Website
டக்ஸ் பெயிண்ட்(Tux paint) Full View
  
 
ஸ்க்ரைபஸ்(Scribus) Website
ஸ்க்ரைபஸ்(Scribus) Full View