தமிழ் நூலகம்
Quick Bar
 
 
புத்தகங்கள்
Search : 
புத்தகங்கள்
(+) By Author
(-) By Category
(-) கூகுள் புத்தகம்
(+) மதுரைத் திட்டம்
(+) தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை
(+) தமிழ் இணைய கல்விக்கழகம்
 
புத்தகங்கள்
 
புத்தகங்கள்  ⇒ கூகுள் புத்தகம்  ⇒ 20 ஆம் நூற்றாண்டு ⇒ ஆய்வுகள்
 
Select order by  : 
View Image: 
கூகுள் புத்தகம்
 
20 ஆம் நூற்றாண்டு
→ஆய்வுகள்
 
India - 1991
Stanley A. Wolpert
 
 
Future directions for Indian irrigation - 1991
Ruth Suseela Meinzen-Dick
 
 
Reservoir fisheries of India - 1995
V. V. Sugunan