தமிழ் நூலகம்
Quick Bar
 
 
புத்தகங்கள்
Search : 
புத்தகங்கள்
(+) By Author
(-) By Category
(-) கூகுள் புத்தகம்
(+) மதுரைத் திட்டம்
(+) தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை
(+) தமிழ் இணைய கல்விக்கழகம்
 
புத்தகங்கள்
 
புத்தகங்கள்  ⇒ கூகுள் புத்தகம்  ⇒ 19 ஆம் நூற்றாண்டு  ⇒ பழமொழிகள்
 
Select order by  : 
View Image: 
கூகுள் புத்தகம்
 
19 ஆம் நூற்றாண்டு
→பழமொழிகள்
 
A collection of proverbs in Tamil - 1843
Peter Percival
 
 
Tiruttanta cankirakam - 1843
P. Percival