தமிழ் நூலகம்
Quick Bar
 
 
புத்தகங்கள்
Search : 
புத்தகங்கள்
(+) By Author
(-) By Category
(-) கூகுள் புத்தகம்
(+) மதுரைத் திட்டம்
(+) தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை
(+) தமிழ் இணைய கல்விக்கழகம்
 
புத்தகங்கள்
 
புத்தகங்கள்  ⇒ கூகுள் புத்தகம்  ⇒ 19 ஆம் நூற்றாண்டு  ⇒ வரலாறு
 
Select order by  : 
View Image: 
கூகுள் புத்தகம்
 
19 ஆம் நூற்றாண்டு
→வரலாறு
 
A collection of official documents - 1868
W. F. Wright
 
 
Descriptive and historical papers - 1869
Mark William Carr
 
 
Historical sketch of the Ceylon mission - 1865
William Ware Howland, James Herrick, Jim Herrick
 
 
History of the British possession - 1837
Robert Montgomery Martin
 
 
History of the Tranquebar mission - 1863
Johannes Ferdinand Fenger
 
 
Mackenzie collection - 1828
Horace Hayman Wilson, Colin Mackenzie
 
 
Oriental historical manuscripts - 1835
William Taylor
 
 
The history of India - 1866
Mountstuart Elphinstone, Edward Byles Cowell
 
 
The Tamil Plutarch - 1859
Simon Casie Chitty